Dobry wynik Orlenu   WYNIKI RYNKOWE

PKN Orlen przekazał informacje na temat wyników finansowych spółki w pierwszym kwartale 2022 roku. Koncern odnotował 2 770 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1 845 mln zł zysku rok wcześniej.

W wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie 0,6 TWh. Wzrost produkcji zielonej energii o 46 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, był możliwy m.in. dzięki sukcesywnemu przyłączaniu nowych mocy odnawialnych.

Pomimo niestabilnego otoczenia makroekonomicznego, w pierwszym kwartale 2022 roku solidne wyniki dostarczyły również pozostałe segmenty działalności: rafineria, petrochemia, wydobycie i detal, przy czym sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa w Polsce odpowiadała zaledwie za 10 proc. zysku całego koncernu. Po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią bardzo wysoką dynamikę wzrostu zysku EBITDA (r/r) odnotował segment detaliczny w Niemczech, w którym sieć niespełna 600 stacji generuje już zbliżone zyski do sieci ponad 1800 stacji w Polsce. W pierwszym kwartale tego roku Grupa Orlen utrzymała wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie, przeznaczając jednocześnie na inwestycje 3 mld zł. Kluczowym obszarem inwestycyjnym pozostawał segment petrochemiczny, w tym realizacja kompleksu olefin, który znacząco umocni pozycję konkurencyjną Grupy Orlen na europejskim rynku.
W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Orlen osiągnęła:

 • EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł, wyższą o 0,4 mld zł (r/r)
 • Sprzedaż w wysokości 9,6 mt, wyższą o 15% (r/r)
 • Zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, wyższy o 1 mld zł (r/r)
 • Przychody na poziomie 45,4 mld zł, wyższe o 85% (r/r

  W pierwszym kwartale 2022 r. Orlen zaprzestał realizacji zamówień spotowych ropy typu Urals, zwiększając jednocześnie dostawy ropy z alternatywnych kierunków: Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej oraz Norwegii. W efekcie, na koniec pierwszego kwartału br. udział alternatywnych gatunków ropy w przerobie Grupy Orlen zwiększył się do ok. 70 proc.
  Segment rafineryjny w pierwszym kwartale 2022 roku funkcjonował w znacząco odmiennych warunkach od analogicznego okresu roku ubiegłego. Polepszające się otoczenie makroekonomiczne, wraz ze znaczącym wzrostem konsumpcji paliw (r/r) po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią, pozwoliło na wypracowanie wyniku EBITDA LIFO segmentu na poziomie 900 mln zł. Koncern odnotował w tym okresie wzrost sprzedaży (r/r) o 17%, w tym: benzyny o 33%, oleju napędowego o 21%, LPG o 31%, paliwa lotniczego JET o 153% i ciężkiego oleju opałowego o 35%. Na wynik segmentu wpływ miał również najwyższy w historii dyferencjał Brent/Ural, wzrost marż na lekkich i średnich destylatach oraz osłabienie złotówki względem dolara.
  Segment petrochemiczny w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnął 451 mln zł EBITDA LIFO. W tym czasie odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym wyższą sprzedaż olefin o 16%, poliolefin o 16%, PCW o 49% i PTA o 20%, przy niższej sprzedaży nawozów o (-) 18%. Na wypracowany rezultat ujemny wpływ miały czynniki makro (r/r), w efekcie wyceny kontraktów terminowych CO2, częściowo skompensowane dodatnim wpływem marż na olefinach, PTA, PCW i nawozach.

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 1 mld zł. Na rezultat wpłynęły czynniki makroekonomiczne, związane z wyceną kontraktu terminowego CO2, częściowo skompensowaną wzrostem marży na sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji oraz wyższymi cenami zielonych certyfikatów. W pierwszym kwartale tego roku Koncern dysponował 3,4 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3 TWh. To wzrost o 11% (r/r). Korzystne warunki hydrologiczne i atmosferyczne oraz nowe moce zainstalowane w OZE umożliwiły zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z wody i wiatru. W efekcie Grupa ORLEN w pierwszym kwartale odnotowała największy w historii wolumen wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej, na poziomie 0,6 TWh (wzrost o 46% r/r). Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 3% (r/r), a jej dystrybucja o 9% (r/r). W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN ORLEN w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
W pierwszym kwartale 2022 roku segment detaliczny wypracował 585 mln zł zysku EBITDA, czyli wynik na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost sprzedaży o 13% (r/r), w tym: benzyny o 16%, oleju napędowego o 12% i LPG o 8%. W Polsce sprzedaż wzrosła łącznie o 22%, przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 2% i na Litwie o (-) 4% oraz porównywalnej w Niemczech. Na wynik segmentu detalicznego i strukturę zysku EBITDA wpływ miał spadek marż paliwowych na rynku polskim, przy ich wzroście na rynku niemieckim, czeskim i litewskim (r/r). W efekcie sieć detaliczna w Niemczech odpowiadała za 40% wyniku EBITDA całego segmentu i była na zbliżonym poziomie do rezultatu wypracowanego na polskim rynku (44%).


Komentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.